Προσωπικό

Η Σχολή Μηχανικών διαθέτει συνολικά 79 μέλη ΔΕΠ, 4 ΕΔΙΠ και 4 ΕΤΕΠ.

Στοιχεία του προσωπικού βρίσκονται στις αντίστοιχες σελίδες των τριών (3) τμημάτων της Σχολής.