ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5955/06.07.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
07/07/2020 - 28/07/2020

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5063283, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80748),  η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί (για την κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων) Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5955/06.07.2020

Συνημμένο: 
5955_06-07-2020_Διδάκτορες_ΨΒ5Λ46ΜΗ2Ι-Α1Λ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Διευκρινίσεις πρόσκλησης 5955_06.07.20.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: