ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
11/02/2020 - 26/02/2020

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», με προϋπολογισμό 403.225,81 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.. Το έργο θα υλοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στο Ηράκλειο και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών και οικονομικών αντικειμένων:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87755).

Μπορούν, επίσης, να λάβουν γνώση της πλήρους έντυπης σειράς των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.30, από 6 Φεβρ. 2020 μέχρι και τις 14 Φεβρ. 2020.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-379374, FAX 2810-253765, αρμόδιος μηχανικός κα Μαρία Ζερβακάκη (ώρες επικοινωνίας 10.00-13.30).

Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: