ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘ANTIOX - PLUS’, (κωδ. έργου: 80609). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1219/07.02.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
07/02/2020 - 24/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή «υπηρεσιών», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων», με ακρωνύμιο ‘ANTIOX-PLUS’, (κωδ. έργου: 80609), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1219/07.02.2020

Συνημμένο: 
1219_07-02-2020_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ANTIOX_EΠAN_12592(2019)_80609_20PROC006257486_.pdf
1220_07-02-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ANTIOX_ΕΠΑΝ_12592(2019)_Ω84946ΜΗ2Ι-Γ6Ω_.pdf
ΤΕΥΔ_1219(2020).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: