ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 782/27.01.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
27/01/2020 - 17/02/2020

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο», (κωδ. έργου: 80690), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», (αρ. πρωτ. απόφασης Ένταξης 3573/04.07.2019) με MIS 5045874, ΕΔΒΜ96 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (Συνεδρίαση 32/Θ.05/10.01.2020 & Συνεδρίαση 34/Θ.06/22.01.2020) οι οποίες αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩ6546ΜΗ2Ι-25Σ & ΑΔΑ: ΨΕ0246ΜΗ2Ι-7ΚΦ αντίστοιχα, προσκαλεί (για την κάλυψη είκοσι (20) θέσεων) Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στις θέσεις που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 782/27.01.2020

Συνημμένο: 
782_27-01-2020__didaktores_epan_orthi_65Γ046ΜΗ2Ι-9ΝΝ.pdf
aitisi_782.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: