ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών», (κωδ. έργου: 80614). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 16182/08.11.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
08/11/2019 - 02/12/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. : 16182/08.11.2019, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής), για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), (κωδικός έργου: 80614). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 16182/08.11.2019

Συνημμένο: 
16182_08-11-2019_anoiktos_nato_epan_11387(2018)_19PROC005823040_.pdf
16183_08-11-2019_perilipsi_anoiktos nato_epan_11387(2018)_61ΝΝ46ΜΗ2Ι-ΟΘΩ_.pdf
ΤΕΥΔ_16182(2019).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: