Συνέχιση Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή Πρακτικής Άσκησης ότι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 28237, μπορούν να τη συνεχίσουν από 11-05-2020, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Ημερομηνία: 
07/05/2020
Συνημμένο: