Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Μηχανικών σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 8/Φ20, 29-05-2019 (ΑΔΑ: 942Ψ46ΜΗ2Ι-ΔΞΒ), όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 39/Φ20, 12-06-2019 (ΑΔΑ: ΡΒΦΓ46ΜΗ2Ι-ΚΘΖ) απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής.

Ημερομηνία: 
19/06/2019