Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Μηχανικών σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη με Αρ.Πρ. 7/Φ20/29-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΧ446ΜΗ2Ι-Ξ68), όπως αυτή ορίστηκε με την με Αρ.Πρ. 40/Φ20 /12-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46ΜΗ2Ι-ΒΘΘ) απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής.

Ημερομηνία: 
19/06/2019