Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών