Αίτηση Υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές »
Τρίτος Κύκλος: Φεβρουάριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ, τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας, τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος, καθώς και τις επιδιώξεις σας. (2000 λέξεις το πολύ)
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία των προσώπων που θα δώσουν συστατική επιστολή για εσάς.
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παρέχει την 2η συστατική επιστολή

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr