14/7/2020 Υποβολή Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics Engineering» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Εσταυρωμένος 71004, Ηράκλειο, Κρήτης Tηλ: 2810-379170, Email: secrmsc-im@hmu.gr,
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με διακριτικό τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής»-«Informatics Engineering». Στόχος του Π.Μ.Σ «Μηχανικών Πληροφορικής»-«Informatics Engineering» του ΕΛΜΕΠΑ είναι η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Μηχανικού Πληροφορικής» και στην Αγγλική MSc in «Informatics Engineering»
Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time). Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έξι (6) εξάμηνα. 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς Δίδακτρα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων
Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της αλλοδαπής ή της ημεδαπής που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία σε ποσοστό 20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί,και ο αριθμός θέσεων της αρχικής κατηγορίας εφ’ όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής. Το Π.Μ.Σ προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) θέσεις (τουλάχιστον 20 πλήρους φοίτησης και έως 5 μερικής φοίτησης) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών με έναρξη το Χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της Γραμματείας του Π.Μ.Σ secrmsc-im@hmu.gr , πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός από εκείνα που σημειώνονται «ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»: 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.hmu.gr/mscie/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού στην ηλεκτρονική διεύθυνσηsecrmsc-im@hmu.gr ή στην υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κα Κουμάκη Χρυσούλα, τηλ.: 2810 379170, email: ckoumaki@hmu.gr

Ο Διευθυντής Σπουδών του Π.Μ.Σ
Γεώργιος Παπαδουράκης
Καθηγητής

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, September 4, 2019 - 14:30

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean University Heraklion, Crete,
P.O Box: 71500
Tel: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Administrators
Tel: 2810-379708, 379776