Υποβολή Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics Engineering» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Υποβολή Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics Engineering»
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
                                                                                                           Ηράκλειο 4/9/2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μηχανικών Πληροφορικής- Informatics Engineering» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου λειτουργεί χωρίς Δίδακτρα (ΦΕΚ 3281-27/8/2019 ).
Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time). Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έξι (6) εξάμηνα.
Το ΠΜΣ προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) θέσεις νέων  μεταπτυχιακών φοιτητών με έναρξη από το χειμερινό εξάμηνο του 2019-2020.

Υποβολή Αιτήσεων

Όλοι όσοι έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, το προηγούμενο διάστημα, καθώς και όσοι άλλοι επιθυμούν καλούνται να υποβάλλουν από την Tετάρτη 4/9/2019  έως και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) σε μορφή PDF με αυθεντικές υπογραφές και σαρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Φακέλου Υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω έγγραφα εκτός από εκείνα που σημειώνονται «ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»:

 1. Αίτηση. Συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο «pg_candidate_application_gr.doc» και εσωκλείεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά
 2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων στο αρχείο «pg_candidate_qualifications_form.xlsx» το οποίο κατατίθεται και ηλεκτρονικά στη Γραμματεία
 3. Σύντομο Βιογραφικό υπόμνημα (έως 2 σελίδες), το οποίο θα περιλαμβάνει: περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος να εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο συναφούς πτυχίου ή διπλώματος καθώς και τη σχετική βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου θα προσμετρήσει με συντελεστή βαρύτητας 30%. Η βαθμολογία της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται, σε προπτυχιακό επίπεδο θα προσμετρήσει με συντελεστή βαρύτητας 20%. Aν για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου δεν απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού του βασικού πτυχίου μπορεί να ανέρχεται έως και 50% (Για φοιτητές σχολών ή τμημάτων που δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο της πληροφορικής, ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται με 20% και συνυπολογίζεται με ποσοστό 10% ο μέσος όρος στα μαθήματα που είναι σχετικά με το μεταπτυχιακό)
 5. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA)Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν πρόσθετων συναφών πτυχίων ή αναγνωρισμένων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συνοδεία των σχετικών βεβαιώσεων αναλυτικής βαθμολογίας (συντελεστής βαρύτητας 10%.)
 6. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA)Επιστημονικό Έργο (συντελεστή βαρύτητας 10%). Το επιστημονικό έργο τεκμηριώνεται από εργασίες που βρίσκονται πέραν του σημείου αποδοχής, δηλαδή είτε είναι ήδη δημοσιευμένες είτε έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά ή συνέδρια που άπτονται θεματικά του αντικειμένου του ΠΜΣ. Για δημοσιευμένες εργασίες υποβάλλεται η 1η σελίδα της εργασίας όπου φαίνονται οι συγγραφείς καθώς και τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα Περιοδικού, Έτος, Τόμος, Τεύχος, σελίδες. Για εργασίες υπό δημοσίευση, υποχρεωτικά υποβάλλεται επιπλέον και το "letter of acceptance"
 7. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Συναφής διδακτική ή επαγγελματική δραστηριότητα (συντελεστής βαρύτητας 15%) με άνω όριο το αντίστοιχο των 60 μηνών πλήρους απασχόλησης. Θα κατατεθούν οι σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας, το χρονολογικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης (εάν πρόκειται για ωρομίσθια απασχόληση) σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ώρες πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει η βεβαίωση του εργοδότη να συνοδεύεται είτε από κατάσταση ενσήμων, είτε από σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ όπου θα αναφέρεται πέραν των ημερομισθίων και το αντικείμενο της απασχόλησης και ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται ο υποψήφιος
 8. Πιστοποιητικά τουλάχιστον «καλής γνώσης» Αγγλικής. Η πιστοποιημένη «καλή γνώση» της Αγγλικής αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν, και κανείς δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο ΠΜΣ χωρίς αυτό το προσόν. Η «Καλή γνώση» μπορεί να πιστοποιηθεί με αποδεικτικά επιπέδου Β2. Επίσης, η καλή γνώση μπορεί να πιστοποιηθεί από σχετικά μαθήματα ορολογίας και γλωσσομάθειας της Γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η «πολύ καλή γνώση» πιστοποιείται από αποδεικτικά επιπέδου C1 και η «άριστη γνώση» από πιστοποιητικά επιπέδου C2 ή πτυχίο ΑΕΙ/μεταπτυχιακό στη χώρα που η πιστοποιούμενη γλώσσα είναι επίσημη γλώσσα του κράτους.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς το Τμήμα ότι γνωρίζει την Αγγλική επαρκώς ώστε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΠΜΣ τα οποία δύνανται να διδάσκονται και να εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα.
 10. Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη άφιξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ δύο (2) συστατικών επιστολών από άτομα που μπορούν να εκτιμήσουν τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ.
 11. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (rar ή zip) και να αποσταλούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην:

 • παρακάτω φόρμα (Φόρμα Π.Μ.Σ) , Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της φόρμας, η σύνδεση σε λογαριασμό gmail. 

ή

 
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο σχετικός συντελεστής βαρύτητας στην προφορική αξιολόγηση του υποψηφίου είναι 10%.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrmsc-im@ie.teicrete.gr,
 • ή στην υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κα Κουμάκη Χρυσούλα, τηλ.: 2810 379170, Fax: 2810 379717, email: ckoumaki@hmu.gr,

 
Σημειώνεται ότι τα παρακάτω θα κατατεθούν μόνον από τους επιτυχόντες κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες τύπου Ταυτότητας)

 
Ο Διευθυντής Σπουδών του Μ.Π.Σ

Γεώργιος Παπαδουράκης
Καθηγητής
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 3, 2019 - 14:30

Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδουράκης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.