ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σχετικά με την ΝΕΑ διαδικασία κατάθεσης των Ενστάσεων που αφορούν τα αποτελέσματα ΣΤΕΓΑΣΗΣ καθώς και για τη ΝΕΑ διαδικασία κατάθεσης εκπρόθεσμων αιτήσεων Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων και εκπρόθεσμες αιτήσεις Στέγασης θα γίνονται δεκτές από 01/09/2021 (ημέρα Τετάρτη) έως 10/09/2021 (ημέρα Παρασκευή).
 
Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι φοιτητές που έκαναν αίτηση στέγασης το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 07/06/2021 έως Πέμπτη 15/07/2021 καθώς και οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν οριστικά την ηλεκτρονική τους αίτηση εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστεί από το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας.
Επίσης, οι φοιτητές που δεν έκαναν ηλεκτρονική αίτηση Στέγασης στο παραπάνω χρονικό διάστημα, μπορούν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους, ακολουθώντας την συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας στην επόμενη συνεδρίασή του.
 
Οι ενστάσεις και οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο mail: dfm@hmu.gr. Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν, σε μορφή κειμένου, τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλαν την αίτησή τους ή τους λόγους για τους οποίους θέλουν να επανεξεταστεί η μοριοδότησή τους. Έγγραφα που θα βεβαιώνουν τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο τίτλος - θέμα του μηνύματος θα πρέπει να είναι: «Ένσταση επί των Αποτελεσμάτων Στέγασης του έτους 2021-22» ή «Εκπρόθεσμη Αίτηση Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022» και θα πρέπει να σταλεί από το ακαδημαϊκό mail του φοιτητή μόνο. Στην αρχή του μηνύματος θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία του φοιτητή: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και αριθμός Μητρώου φοιτητή.
 
 • Για τους φοιτητές που κάνουν εκπρόθεσμη αίτηση Στέγασης, υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να την συνοδεύουν (ότι υπάρχει από αυτά) ώστε να μπορέσει να γίνει η επεξεργασία – μοριοδότηση από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών:
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  2021 - 2022
 1. Αίτηση (συμπληρώνεται το έντυπο που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες, και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή.

Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά).

 1. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2020, των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή κάτω των 25 ετών και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας (εφόσον ο φοιτητής ή τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτεται μόνο το δικό του εκκαθαριστικό. Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι ο γονέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. Απαιτούνται τα εκκαθαριστικά και τα Ε1 σε αρχείο pdf όπως ακριβώς τα κατεβάζετε από το TaxisNet, διαφορετικά η πλατφόρμα δεν μπορεί να προχωρήσει σε «Προσωρινή Αποθήκευση» ή «Οριστική Υποβολή» της αίτησής σας. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ. Εάν ο φοιτητής δεν είναι εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του (δηλαδή έχει δικό του εκκαθαριστικό που υπερβαίνει τα 3.000 €), προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
 • Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης, ο φοιτητής αποδέχεται όλα όσα αναγράφονται στο τέλος της αίτησης του.
 • Αν δηλώνονται Αυτοτελή Φορ. Ποσά από 3.000 € και πάνω (επιδοτήσεις, επιδόματα κ.λπ.), πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που δικαιολογούν την προέλευση τους (εικόνα αποδοχών 2020 με χρονοσήμανση).
 • Για τους Κύπριους φοιτητές Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του προηγούμενου φορολογικού έτους από το οποίο υποβάλλεται η αίτηση από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς, όσο και για τους ίδιους και τα αδέρφια τους. Αν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας έως 25 ετών.

 

Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (2, 3) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα.
Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν και αυτά την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημη μετάφραση.
 

 

 1. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή, σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι. και είναι προστατευόμενο μέλος των γονέων.
 2. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (Δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση επιλογής, θα ζητούνται κατά την παραλαβή του δωματίου).
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του.
 4. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., αν είναι άνεργοι οι γονείς. Συνολικός χρόνος συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας γονέων ≥ 3ων μηνών, από την ημέρα υποβολής της αίτησης στέγασης όπως αυτός προκύπτει από τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για κάθε γονέα). Η αναστολή εργασίας δεν υπολογίζεται ως ανεργία.
 5. Πολυτεκνική ιδιότητα: Αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και να είναι σε ισχύ.
 6. Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ε1 γονέων με 3 εξαρτώμενα τέκνα (το Ε1 επισυνάπτετε στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» της ηλεκτρονικής αίτησης).
 7. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός εκτός νομού μόνιμής κατοικίας.
 8. Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:

          α) σε περίπτωση χηρείας: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
         β) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης                 της μητέρας και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 αυτής, ότι δεν είναι έγγαμη                  και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. Διαζευγμένοι γονείς: Απαιτούνται τα Εκκαθαριστικά καθώς και τα Ε1 του οικονομικού έτους 2020 και των δύο γονέων. Εάν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με σαφή αναφορά στην επιμέλεια του τέκνου, την καταθέτετε και δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης εκκαθαριστικού και Ε1 του έτερου γονέα. Σε περίπτωση «Διάστασης» προσκομίζονται όλα τα παραπάνω φορολογικά έγγραφα.

 

  Σημείωση: Το έντυπο για την ένσταση και την εκπρόθεσμη αίτηση υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας www.hmu.gr/merimna μαζί με την παρούσα ανακοίνωση. Οι φοιτητές καλούνται να το συμπληρώσουν και να μας το στείλουν μαζί με τα απαραίτητα ή τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά στο παραπάνω email.
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα: 2810 379141 και 2810 379338.
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
Τρίτη 31/08/2021
__________________________________