ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού". Αρ. Πρωτ.: 10741/05.10.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
05/10/2021 - 20/10/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού" το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80789). Αρ. Πρωτ.: 10741/05.10.2021

Συνημμένο: 
10741_05-10-2021_pms tourismou_ΨΞΨ446ΜΗ2Ι-ΠΔΥ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ 10741.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 10741.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: