Σχολή Επιστημών Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας φιλοξενείται σε κτήριο 6.οοο τ. μ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) Ευρωπαϊκών προδιαγραφών με άνετους χώρους αναμονής, διδασκαλίας και με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
Αποτελείται από τρία (3) Τμήματα, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.
Τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας εδρεύουν στο Ηράκλειο και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας εδρεύει στην Σητεία.
Η Σχολή έχει περίπου 2800 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 28 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π., 7 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και 10 στελέχη διοίκησης.

Στόχοι της Σχολής είναι:

Η εκπαίδευση των φοιτητών με σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων κλινικής κρίσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους τομείς Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διατροφής–Διαιτολογίας.

Η διεπιστημονική συνεργασία των τριών τμημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και η δημιουργία μονάδων αριστείας ικανές να διεκδικούν ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα τρία τμήματα, η διασύνδεση τους με την κοινωνία και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η συνεχής και διευρυμένη συνεργασία με Ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού για ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ αλλά και για τον σχεδιασμό από κοινού ερευνητικών προγραμμάτων.