ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Σύμβαση υπεργολαβίας με την οντότητα "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ" στο πλαίσιο του έργου "Διερεύνηση διασποράς….για την καταπολέμηση του"Αρ. Πρωτ.: 690/14.01.2022

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/01/2022 - 31/01/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Σύμβαση υπεργολαβίας με την οντότητα "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ" στο πλαίσιο του έργου "Διερεύνηση διασποράς του βακτηρίου Pseudomonas syringae pv actinidiae σε Ελληνικούς οπωρώνες ακτινιδιάς και αξιολόγηση καλλιεργητικών και χημικών μεθόδων για την καταπολέμηση του" (Τ1ΕΔΚ-03107) (κωδ. έργου 80673) το οποίο χρηματοδοτείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής.Αρ.Πρωτ.: 690/14.01.2022

Συνημμένο: 
690_14.01.2022_80673_ΨΨΖΠ46ΜΗ2Ι-34Υ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ 690.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 690.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: