ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Bemisia tabaci cross resistance testing against ketoenol and neonicotinoid insecticides, 2021".Αρ. Πρωτ.: 13782/02.12.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
02/12/2021 - 17/12/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  "Bemisia tabaci cross resistance testing against ketoenol and neonicotinoid insecticides, 2021" το οποίο χρηματοδοτείται από την οντότητα ¨Syngenta Crop Protection AG¨ (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80825).Αρ.Πρωτ.: 13782/02.12.2021

Συνημμένο: 
13782_02-12-2021_80825_992Τ46ΜΗ2Ι-Ρ28.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ 13782.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: