ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Διεύρυνση της περιόδου παραγωγής και διάθεσης επιτραπέζιων σταφυλιών με υπό κάλυψη υδροπονική… στις συνθήκες της Κρήτης" (κωδ. έργου 80761. Αρ. Πρωτ.: 13720/01.12.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
01/12/2021 - 16/12/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διεύρυνση της περιόδου παραγωγής και διάθεσης επιτραπέζιων σταφυλιών με υπό κάλυψη υδροπονική καλλιέργεια αμπέλου, στις συνθήκες της Κρήτης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1.b.2: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80761).Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 13720/01.12.2021

Συνημμένο: 
13720_01-12-2021_hydrograpes_orthi_941346ΜΗ2Ι-ΡΩΧ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ 13720.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 13720.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: