Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
30/11/2021 - 07/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΛΜΕΠΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 16.955,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 21.024,20€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ Πρόσκληση ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: