ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Pump-probe Reflectivity Studies of Ultrashort Laser-inducd Acoustic Strains in Layered Materials” (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 70009). Αρ. Πρωτ.: 13512/29.11.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/11/2021 - 14/12/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Pump-probe Reflectivity Studies  of Ultrashort Laser-inducd Acoustic Strains in Layered Materials" (κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 70009), που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και χρηματοδοτείται από το ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)(κωδ. έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 1336).Αρ. Πρωτ.: 13512/29.11.2021

Συνημμένο: 
13512_29-11-2021_70009_ΨΩΞΑ46ΜΗ2Ι-8ΩΚ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: