Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης με απευθείας ανάθεση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
24/11/2021 - 03/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης με απευθείας ανάθεση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 13.673,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 16.954,52€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: ένα έτος από την υπογραφή της

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ Πρόσκληση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: