Διακήρυξη Επαναλ Διεθν Ανοικτ Ηλεκτρ Διαγ άνω των ορίων με τροποποίηση των όρων του, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων (συμπεριλ υλικών)

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
24/11/2021 - 05/01/2022

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων  με τροποποίηση των όρων του, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των αναγκαίων υλικών), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο και των τμημάτων του που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, και στη Σητεία, προϋπολογισμού δαπάνης 880.588,82€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.091.930,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2022 έως 30/04/2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_2021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: