ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "CARDIOCARE - An interdisciplinary approach for the management of the elderly multimorbid patient with breast cancer therapy induced cardiac toxicity" Αρ. Πρωτ.: 11176/13.10.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
13/10/2021 - 29/10/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "CARDIOCARE - An interdisciplinary approach for the management of the elderly multimorbid patient with breast cancer therapy induced cardiac toxicity" Grant Agreement: 945175 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80800), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020. Αρ. Πρωτ.: 11176/13.10.2021

Συνημμένο: 
11176_13-10-2021_cardiocare_ΨΓΛΤ46ΜΗ2Ι-ΡΡΣ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΠΡΟΤΑΣΗ 11176.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 11176.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: