ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο ΕΛΜΕΠΑ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7486/13.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/07/2021 - 04/08/2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5129682, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80848) η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί (για την κάλυψη εβδομήντα πέντε (75) θέσεων) Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7486/13.07.2021

Συνημμένο: 
7486_13-07-2021_didaktores_ΨΔ0Ω46ΜΗ2Ι-ΜΣΒ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2.pdf
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_7486_13-07-2021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: