ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2019 – Graphene Flagship Core Project 2 — GrapheneCore2" Αρ. Πρωτ.: 7276/08.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/07/2021 - 23/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2019 – Graphene Flagship Core Project 2 — GrapheneCore2", (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80812) το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΚ (κωδικός ΣΑΕ 200601330025).Αρ. Πρωτ.: 7276/08.07.2021

Συνημμένο: 
7276_08-07-2021_antapod_ethniki_graphene.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: