ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ (κωδ. έργου: 80610). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7149/07.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
07/07/2021 - 22/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω καταγραφής και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης»,  με ακρωνύμιο ‘ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ’, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031310 και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04125, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80610), το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7149/07.07.2021

Συνημμένο: 
7150_07-07-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ_615Τ46ΜΗ2Ι-ΠΤΕ_.pdf
7149_07-07-2021_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ_80610_final_21PROC008876310_.pdf
ΤΕΥΔ.zip
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β & Γ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: