ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ" Αρ. Πρωτ.: 7132/06.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/07/2021 - 21/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ" (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04549) (Κωδ. έργου ΕΛΚΕ:80721), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Αρ. Πρωτ.: 7132/06.07.2021

Συνημμένο: 
7132_06-07-2021_antapod_xmmas_9ΥΝ046ΜΗ2Ι-ΞΜΧ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: