Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού (ερευνητικός εξοπλισμός)

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/07/2021 - 23/07/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού για την ενίσχυση των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ερευνητικός εξοπλισμός) , προϋπολογισμού δαπάνης 176.086,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 218.346,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: