Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού (ειδικός οριζόντιος) για την ενίσχυση των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
30/06/2021 - 20/09/2021

Διακήρυξη  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού για την ενίσχυση των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,  προϋπολογισμού δαπάνης 478.160,30 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 592.918,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανα είδος.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: