Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας αναπτυξιακού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
29/06/2021 - 13/09/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας αναπτυξιακού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.865.148,33€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.312.783,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_3819Φ70.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: