Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτ. Διαγων. κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
29/06/2021 - 15/07/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού δαπάνης 100.185,12€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 124.229,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_3809Φ70.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: