Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού(Μηχανές Γραφείου και Πληροφορικής).

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
25/06/2021 - 01/09/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού για την ενίσχυση των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Μηχανές Γραφείου και Πληροφορικής), προϋπολογισμού δαπάνης 437.010,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 541.892,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: