Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού (προμήθεια επίπλων) για την ενίσχυση των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
25/06/2021 - 26/08/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής προμήθειας ειδικών κατηγοριών εξοπλισμού (προμήθεια επίπλων) για την ενίσχυση των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού δαπάνης 253.470,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 314.302,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ_3714Φ70.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: