ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6529/22.06.2021.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/06/2021 - 07/07/2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών µελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.∆.Ε.), για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6529/22.06.2021.

Συνημμένο: 
6529_22-06-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΗΔΕ_2021_ΨΗΚΣ46ΜΗ2Ι-3ΜΝ_.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.docx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: