ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Καινοτομώ» (κωδ. έργου: 80617). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6533/22.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
22/06/2021 - 07/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή προσυγκροτημένων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου με συνδυασμό τεχνολογίας μεμβρανών (MBR) και βιοενίσχυσης», με ακρωνύμιο ‘Καινοτομώ’, με κωδικό MIS 5030860 και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-01633 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80617), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6533/22.06.2021

Συνημμένο: 
6534_22-06-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΕΞΟΠ_MBR_ΕΠΑΝ_7293(2020)_80617_ΨΖΝ346ΜΗ2Ι-ΟΨΕ_.pdf
6533_22-06-2021_ΕΞΟΠ_MBR_ΕΠΑΝ_7293(2020)_80617_final_ 21PROC008793676_.pdf
ΤΕΥΔ.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: