ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών…με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της».Αρ. Πρωτ.: 6477/18.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
18/06/2021 - 05/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις  μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της" (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03157), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80762).Αρ. Πρωτ.: 6477/18.06.2021

Συνημμένο: 
6477_18-06-2021_beesense_9ΑΥΜ46ΜΗ2Ι-ΙΞ7.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: