ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου «Οδικός χάρτης ενεργειών Περιφέρειας Κρήτης για το Xyllela fastidiosa (Ξυλλέλα)», (κωδ. έργου: 80540). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6404/16.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
16/06/2021 - 22/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής), για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου αναφοράς (Εργαστήριο Βακτηριολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» του έργου «Οδικός χάρτης ενεργειών Περιφέρειας Κρήτης για το Xyllela fastidiosa (Ξυλλέλα)», (κωδικός έργου: 80540), το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6404/16.06.2021

Συνημμένο: 
6404_16-06-2021_ΑΝΟΙΚΤΟΣ XYLLELA_ΕΠΑΝ_9683(2020)_21PROC008771214_.pdf
6405_16-06-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_XYLLELA_ΕΕΠΑΝ_9683(2020)_ΩΖΩ846ΜΗ2Ι-ΦΙΧ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: