Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Μετατροπή συμβατικού κτιρίου σε έξυπνο κτίριο - Κτίριο ΠΑΣΙΦΑΗ 2 - Κ09 ΕΛΜΕΠΑ»

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
15/06/2021 - 30/06/2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 56/Θ.2/27-05-2021 Απόφαση της Συγκλήτου, με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης : «Μετατροπή συμβατικού κτιρίου σε έξυπνο κτίριο - Κτίριο ΠΑΣΙΦΑΗ 2 - Κ09 ΕΛΜΕΠΑ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) , όπως τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021), και των τευχών δημοπράτησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 163.108,82€ (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει[i] τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 55.154,03 € για μελέτη κατηγορίας [Αρχιτεκτονικές]         06
2. 08.427,55 € για μελέτη κατηγορίας [Ειδικές Αρχιτ/κές]      07
3. 25.211,78 € για μελέτη κατηγορίας [Στατικές]                    08
4. 39.187,34 € για μελέτη κατηγορίας [Η/Μ Μελέτες]            09
5. 02.000,00 € για μελέτη κατηγορίας [Γεωτεχνικές]              21

και 2.146,22€ για ΦΑΥ - ΣΑΥ,  9.706,83 € για τεύχη δημοπράτησης και 21.275,07 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνοδά τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181697) και από την ιστοσελίδα του ΕΛΜΕΠΑ (www.hmu.gr)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

Συνημμένο: 
ΨΔΘΛ46ΜΗ2Ι-ΙΒΨ_14-6-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
ΤΕΥΧΟΣ 1 Α_29-5-2021_21PROC008683567_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΣΙΦΑΗ ΕΚΔ-ΤΕΛ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: