Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Μελέτη ανακατασκευής Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών στο Αγρόκτημα ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
15/06/2021 - 05/07/2021

 Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 56/Θ.3/27-05-2021 Απόφαση της Συγκλήτου, με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης : «Μελέτη ανακατασκευής Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών στο Αγρόκτημα ΕΛΜΕΠΑ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) , όπως τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021), και των τευχών δημοπράτησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.422,26€ (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει[i] τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 25.057,82      €             για μελέτη κατηγορίας            06
 2.   4.312,45      €             για μελέτη κατηγορίας            07
 3. 13.084,51      €             για μελέτη κατηγορίας            08
 4. 19.363,07      €             για μελέτη κατηγορίας            09

και 1.209,15€ για ΦΑΥ - ΣΑΥ,  4.296,71€ για τεύχη δημοπράτησης και 10.098,56 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνοδά τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181686) και από την ιστοσελίδα του ΕΛΜΕΠΑ ( www.hmu.gr )

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

Συνημμένο: 
ΨΟΠΥ46ΜΗ2Ι-7Ι3_14-6-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
1.346_ΔΤΥ_28-05-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔ-ΤΕΛ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: