Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ11»

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
15/06/2021 - 05/07/2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την με αρ. . 56/Θ.1/27-05-2021 Απόφαση της Συγκλήτου, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση χώρων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο κτίριο Κ11» (κωδικός CPV: 45214000-0, 45300000-0, 39100000-3), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) , όπως τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021), και των τευχών δημοπράτησης.  Το έργο θα υλοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.721,81€ (χωρίς ΦΠΑ) και  συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών και οικονομικών αντικειμένων:

Δαπάνη Εργασιών Οικοδομικά & Η/Μ           :      76.058,81 €

Γ.Ε. & Ο.Ε.                                                       :      13.690,59 €

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15%)                        :      13.462,41 €

Αναθεώρηση                                                    :              0,00 €

Δαπάνη Γραφειακού εξοπλισμού                    :      14.510,00 €

Φ.Π.Α. (24%)                                                  :      28.253,23 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η « πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνοδά τεύχη  δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181711) και από την ιστοσελίδα του ΕΛΜΕΠΑ ( www.hmu.gr )

Πληροφορίες  : Τζανάκη Ειρήνη – Ερωφίλη & Σπυρίδων Αποστολάκης

Τηλέφωνα       : 2810379346 & 2810379361

Email              : etzanaki@hmu.gr apostol@hmu.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Ελληνική γλώσσα.  

Συνημμένο: 
ΩΗΟ546ΜΗ2Ι-3ΚΡ _περιληψη διακηρυξης.pdf
29-5-2021_21PROC008683532_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΛΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ-ΕΚΔ-ΤΕΛ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: