ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Photonic Processes Education in NanoTechnology-iPEN "Αρ. Πρωτ.: 6283/14.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/06/2021 - 29/06/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Photonic Processes Education in NanoTechnology-iPEN, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80509) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ERASMUS+, Key Action2 με αρ. Συμβολαίου 586165-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2926/001-001) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή..Αρ. Πρωτ.: 6283/14.06.2021

Συνημμένο: 
6283_14-06-2021_ipen_9ΞΛ346ΜΗ2Ι-6ΤΤ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: