ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Weeks of International Teaching - Inclusive and Digital "Αρ. Πρωτ.: 6148/09.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/06/2021 - 24/06/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Weeks of International Teaching - Inclusive and Digital” (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80805), το οποίο χρηματοδοτείται από την "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" στο πλαίσιο του ERASMUS+, Key Action2 με αρ.Συμβολαίου 2020-1-CZ01-KA226-HE-094464 και έχει ως Συντονιστή την οντότητα MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE. Αρ. Πρωτ.: 6148/09.06.2021

Συνημμένο: 
6148_09-06-2021_intern.teaching_63ΖΤ46ΜΗ2Ι-3ΓΓ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: