ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής…παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019"Αρ. Πρωτ.: 5699/31.05.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
31/05/2021 - 15/06/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019" το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του ΕΠ "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80733).Αρ. Πρωτ.: 5699/31.05.2021

Συνημμένο: 
5699_31-05-2021_teva_Ψ25346ΜΗ2Ι-01Δ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: