ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘BIOCONTROL’, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80786). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5700/31.05.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
31/05/2021 - 15/06/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα»,  με ακρωνύμιο ‘BIOCONTROL’, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073622 και κωδικό έργου:  Τ2ΕΔΚ-01859, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80786), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5700/31.05.2021

Συνημμένο: 
5701_31-05-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_BIOCONTROL_80786_ΩΙΦ846ΜΗ2Ι-Ε0Ψ_.pdf
5700_31-05-2021_ΕΞΟΠ_BIOCONTROL_80786_21PROC008686492_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_5700(2021).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: