Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την εκμετάλλευση των εστιατορίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
27/05/2021 - 01/07/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την
εκμετάλλευση των εστιατορίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τη σίτιση
των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στο
Ηράκλειο και στις εγκαταστάσεις των τμημάτων του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο
Νικόλαο και στη Σητεία προϋπολογισμού δαπάνης 4.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 13%, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2024, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: