Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου-εταιρείας η οποία θα εξασφαλίσει ομάδα εργασίας 5 ειδικών Πληροφορικής για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης έργου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/04/2021 - 26/04/2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου-εταιρείας η οποία θα εξασφαλίσει ομάδα εργασίας 5 ειδικών Πληροφορικής για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης έργου με ΚΕ: 2019ΣΕ04600047 που αφορά στην αναχρησιμοποίηση Η/Υ και περιφερειακών συσκευών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια αρχών της κυκλικής οικονομίας, για το χρονικό διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 16/05/2021 έως 15/01/2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ νεο.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: