Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ13 ΕΛΜΕΠΑ »

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
09/04/2021 - 22/04/2021
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜEΠΑ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ13  ΕΛΜΕΠΑ » με κωδικούς CPV: 45214620-2 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις έρευνας και δοκιμών, CPV: 45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, με προϋπολογισμό 53.045,15€ πλέον ΦΠΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.hmu.gr .

Οι προσφορές  υποβάλλονται έντυπα, μέσω του πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΜΕΠΑ, μέχρι την  22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.σε σφραγισμένο φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15 π.μ. κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΜΕΠΑ.

Στοιχεία επικοινωνίας : Γιάννης Βασιλειάδης, Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης, τηλ. 2810 379309, email:kutrulis@hmu.gr

Συνημμένο: 
ΨΜΥΣ46ΜΗ2Ι-Α9Γ_7-04-21_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΩΒΟΥ Κ13.pdf
1. 21PROC008398314 2021-04-05_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΜ.ΟΙΚΙΣΚΟΥ_VER FIN_signed.pdf
2.21PROC008398314 2021-04-05 _ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΩΒΟΥ_ VER-FIN_signed.pdf
3. 21PROC008398314 2021-04-05_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΧΟΜ.ΟΙΚΙΣΚΟΥ_VER-FIN_signed.pdf
4. 21PROC008398314 2021-04-05_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΩΒΟΥ_VER-FIN_signed.pdf
5. 21PROC008398314 2021-04-05_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΩΒΟΥ_VER-FIN_signed.pdf
6. 21PROC008398314 2021-04-05_ΣΑΥ-ΦΑΥ ΗΧΟΜ.ΟΙΚΙΣΚΟΥ_VER-FIN_signed.pdf
7. 21PROC008398314 2021-04-05_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ VER-FIN_signed.pdf
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ VER-FIN.doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: