ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης με με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών», (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80614). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3628/06.04.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/04/2021 - 21/04/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), (κωδικός έργου: 80614). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3628/06.04.2021

Συνημμένο: 
3629_06-04-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΑΛ_NATO_80614_Ψ4ΑΑ46ΜΗ2Ι-ΔΡΝ_.pdf
3628_06-04-2021_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_NATO_80614_21PROC008406110_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_3628(2021).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: