ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης με με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς…… στους φοιτητές», (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80798). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3576/05.04.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
05/04/2021 - 20/04/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές», (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80798) με ακρωνύμιο ‘ΕΔΒΜ118’, με κωδικό MIS 5070699 και με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2021ΣΕ34510002, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», άξονας προτεραιότητας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3576/05.04.2021

Συνημμένο: 
3576_05-04-2021_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_COVID_80798_ΟΡΘΗ_2_21PROC008423409_.pdf
3577_05-04-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΑΛ_COVID_80798_ΟΡΘΗ_6ΧΧ946ΜΗ2Ι-66Ζ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.docx
ΤΕΥΔ_3576(2021).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: